محمد صادقیان

امام موسی کاظم علیه‌السلام می‌فرمایند: بكوشید كه اوقات شبانه روز خود را در چهار بخش تنظیم کنید:
بخشی  برای مناجات با خدا.   بخشی برای تامین هزینه زندگی.   بخشی برای همنشینی با برادارن و دوستان مورد اعتمادی که با صفای باطن در عیب زدایی شما سهم دارند.

و بخشی نیز برای لذت جویی از حلال.

امام موسی کاظم علیه‌السلام می‌فرمایند: بكوشید كه اوقات شبانه روز خود را در چهار بخش تنظیم کنید: بخشی  برای مناجات با خدا.   بخشی برای تامین هزینه زندگی.   بخشی برای همنشینی با برادارن و دوستان مورد اعتمادی که با صفای باطن در عیب زدایی شما سهم دارند. و بخشی نیز برای لذت جویی از حلال.